من کیستم ؟

سلام دوستان

شکوهی نسب هستم غلامرضا

مدیر ومشاور در صنعت گردشگری در بخش هتلداری وبیشاز 10سال در این رشته فعالیت دارم

سخنران ومدرس توسعه مهارتهای  وتکنیکهای موفقیت وفن بیان ،کسب وکار ،فروش

محقق وپژوهشگر ونویسنده کتاب بزرگ شو میباشم .